Webshop

Bestel je bril, zonnebril of accessoires makkelijk online!

Plaats je bestelling, nadien krijg je een mailtje met de gegevens om over te schrijven.

Jouw product wordt dan verzonden (gratis verzending vanaf 100€ met code VERZ50)

 of kan je in de winkel afhalen (gratis)


PS: Niet alle brillen staan in onze webshop, nog meer keuze in de winkel!


Eveline


BINOCHE ASTERISM

BINOCHE ASTERISM Belgian eyewear van topkwaliteit een Classic zwart model met een extra touch... never out of style!

275,00 €

  Categorieën

  Algemene voorwaarden webshop

  • Alle aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Eveline worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de koper deze algemene voorwaarden goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

   Andersluidende voorwaarden van de koper worden niet aanvaard, behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door Optiek Eveline.

  • Artikel 1 - Algemene gegevens

  • OPTIEK EVELINE

  • Stationsstraat 31

  • 9860 Scheldewindeke

  • Telefoon 09 362 02 95

  • Email info@optiekeveline.be

  • Website www.optiekeveline.be

  • BTW nummer BE0755 422 637

  • Artikel 2 - Aanbod

  • Via de webshop van Optiek Eveline kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van brillen en zonnebrillen en accessoires.

   Bij specifieke vragen omtrent een product kan steeds contact worden opgenomen via info@optiekeveline.be

   De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Optiek Eveline. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren, omwille van het feit dat de voorraad is uitgeput, laten we dit zo spoedig mogelijk weten aan de koper. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

   Indien promoties of bijzondere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur worden aangeboden via de webshop, wordt de geldigheidsduur uitdrukkelijk vermeld.

  • Artikel 3 - Prijs

  • Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen.

   De bijkomende kosten inzake vervoer, vracht, reservatie en levering, evenals de administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend.

   De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto dient als voorbeeld, maar kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  • Artikel 4 - Betalingswijze

  • Voor bestellingen die worden geplaatst via de webshop aanvaardt Optiek Eveline de volgende betalingswijzen:

   • Via overschrijving
  • Vanaf het ogenblik dat Optiek Eveline de betaling heeft ontvangen, wordt een orderbevestiging van de aankoop verstuurd naar de koper en is de koopovereenkomst definitief afgesloten.

   Indien Optiek Eveline geen betaling ontvangt binnen een termijn van 10 kalenderdagen vanaf de bestellingdatum van de producten, vervalt de bestelling van de koper en is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

  • Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

  • Zolang de koper de totale prijs van het bestelde product niet heeft betaald, blijft dit eigendom van Optiek Eveline

  • Artikel 6 - Levering

  • Optiek Eveline verbindt zich ertoe de aangekochte producten te verzenden naar de koper binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling door Optiek Eveline door middel van de orderbevestiging.

   De koper ontvangt een verzendingsnotificatie op het ogenblik dat aangekochte producten worden verzonden.

   Alle verzendingen, nationaal en internationaal, gebeuren via Bpost.

   Tijdens het afrekeningsproces kan de koper de gewenste verzendingsoptie aanvinken uit de volgende aangeboden opties:

   • Standaard levering (ophaling in de winkel): gratis
   • Nationale verzending (België): bestelling boven 95 euro is gratis , minder dan 95 euro : 5 euro
   • Verzending buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) : 6 euro
   • Verzending overige EU-landen + US: 12 euro
   • Overige landen: 20 euro
  • Artikel 7 - Verzakingsrecht

  • De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering - d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt - af te zien van de aankoop van zijn product.

   De koper dient Optiek Eveline schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Zodra Optiek Eveline de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

   De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan OptiekEveline heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van OptiekEveline of via Bpost naar het volgend adres:

   Optiek Eveline
   Stationsstraat 31

  • 9860 Scheldewindeke

  • België

  • Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Optiek Eveline de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via overschrijving.

   De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

   Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Optiek Eveline zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.

   Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

   • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
   • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
   • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen
  • Artikel 8 - Wettelijke garantie

  • De koper heeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten. Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de aangeboden garantie.

   De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van de levering van het product.

  • Artikel 9 - Bijstand na verkoop

  • Indien producten worden aangekocht via de webshop van Optiek Eveline,

  • worden volgende gratis diensten na verkoop aangeboden:

   • Het bijstellen van de montuur
   • Het vervangen van de montuur gedurende de garantieperiode
   • Het opblinken van kunststof zonnebrillen
  • Artikel 10 - Klachten

  • Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Optiek Eveline via info@optiekeveline.be

   Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.

   Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek worden gemeld aan Optiek Eveline via info@optiekeveline.be of schriftelijk op het adres van de winkel (zie hierboven).

  • Artikel 11 - Privacy

  • De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek Eveline, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

   De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

   • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
   • Het verwerken van de bestelling
   • Het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan
   • Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden

   De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Eveline gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

   In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Optiek Eveline via info@optiekeveline.be of schriftelijk op het adres van de winkel (zie hierboven).

   Optiek Eveline behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven uw naam en adres enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij u geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

   Indien de koper vragen heeft over deze privacy statement, kan de koper contact opnemen met Optiek Eveline via info@optiekeveline.be of schriftelijk op het adres van de winkel (zie hierboven).

  • Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  • Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Eveline

  • Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die gerezen zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de koopovereenkomst.

  • Artikel 13 - Onafhankelijkheid

  • De nietigheid van een bepaling of een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen, vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, met zich mee.